Nombre del sitio histórico

El pino de Funakoshi Gichin “Kansha no matsu” y lo de Funakoshi Gigō “Homare no matsu”