Nom du lieu historique

Le pin de Funakoshi Gichin "Kansha no matsu" et celui de Funakoshi Gigō "Homare no matsu"