Nom du lieu historique

Monument de Funakoshi Gichin "Karate ni sente nashi"