2021/10/26

 La démonstration qui s’est le 25 octobre à l’Okinawa Karate Kaikan.

 

 

Le gouverneur, Tamaki Deny Kikugawa Masanari sensei Maeshiro Morinobu sensei
Iha Kotaro sensei Nakahodo Tsutomu sensei Nakamoto Masahiro sensei
Takara Shintoku sensei Higaonna Morio sensei  Uehara Kunio, secrétaire de l’ODKS