2021/10/26

 The dedication demonstration held on October 25th at the Okinawa Karate Kaikan.

 

 

The governor, Tamaki Deny Kikugawa Masanari sensei Maeshiro Morinobu sensei
Iha Kotaro sensei Nakahodo Tsutomu sensei Nakamoto Masahiro sensei
Takara Shintoku sensei Higaonna Morio sensei  Uehara Kunio, ODKS chief secretary