2019/10/25

  Today, the Karate Day dedicatory demonstration was held at the Okinawa Karate Kaikan. Below are some photos of the event.

 

 

  Representing the Governor of Okinawa,    Matsubayashi-ryū Taira Yoshitaka sensei                  Yamakawa Takako.

 

 

   Shōrin-ryū Ahagon Naonobu sensei    Shōrin-ryū Sakugawa Masanobu sensei

 

 Shōrin-ryū Shimabukuro Zenpo     Uechi-ryū Nakahodo Tsutomu sensei

 

 

  Kobudo Nakamoto Masahiro sensei